Zespół Szkół nr 1

Procedury dotyczące odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Procedury dotyczące odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Wodzisławiu Śl.

w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w związku z pandemią.

 

1. Po zaświadczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa:

a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

b) nieprzebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

c) nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Dzieci i rodzice/prawni opiekunowie nie mogą wejść do budynku szkoły.

3. Ze względu na przeciwdziałanie COVID-19 odbiór zaświadczeń będzie odbywać się przy wejściu do budynku szkoły.

4. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym czasie, odbiór zaświadczeń będzie możliwy od 3 sierpnia 2020 r. po wcześniejszym indywidualnym telefonicznym ustaleniu terminu z intendentem przedszkola pod numerem 327298604.

5. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia przez zdającego lub jego rodzica/prawnego opiekuna, istnieje możliwość jego odbioru przez osobę posiadającą upoważnienie (wzór upoważnienia zał. 1).

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Osoby odbierające zaświadczenia mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a) zakazu bezpośredniego kontaktowania się z innymi uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi,

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osoba wydającą zaświadczenie,

c) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób czekających na odbiór zaświadczenia (co najmniej 1,5 m).

2. Zaleca się:

a) odbiór zaświadczeń w rękawiczkach,

b) poddanie dokumentów kwarantannie,

c) posiadanie własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenie.

 Odbiór zaświadczeń 31 lipca od 10.00 do 14.00 w holu szkoły.

Poniżej do pobrania upoważnienie.