Zespół Szkół nr 1

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Poniżej w plikach do pobrania zarządzenie i deklaracja 

 

ZARZĄDZENIE NR 0211.14.2020

Dyrektora Zespołu Szkół nr  1 w Wodzisławiu Śl.

z dnia 28.08.2020r.

w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązująca na terenieZespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.

obowiązują od 1 września 2020r.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.

 

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 0211.11.2020 Dyrektora ZS 1 w Wodzisławiu Śl. z dnia 25.05.2020r.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr  0211.14.2020

Dyrektora ZS 1 w Wodzisławiu Śl.
z dnia  28.08.2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. henryka sienkiewiczaw Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.

obowiązują od 1 września 2020r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.  wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Bez wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia się nie ma możliwości wejścia do szkoły.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Jednakże w przypadku przebywania większej liczby osób w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie itp.) zalecane jest noszenie maseczek lub przyłbic. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia również na lekcjach..
 4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane oraz regularnie wietrzone.
 6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować minimum raz dziennie.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane minimum raz dziennie.
 9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

§ 3

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru   formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   powiatu  wodzisławskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl. dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinia Sanepidu i zgodzie organu prowadzącego.
 2. W zależności od tego, czy powiat wodzisławski, na terenie którego ma siedzibę  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl., został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów   w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o  rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia powiatu  wodzisławskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W   przypadku   zaliczenia   powiatu  wodzisławskiego do   strefy   „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1)     mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2)     kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

 1. Wprowadzenie wybranej formy kształcenia, o której mowa w ust. 4, wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki hybrydowej lub zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

§4

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, powinien zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

                                                           § 5

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. Rodzic ma obowiązek odebrać wskazany numer telefonu.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§6

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji przedmiotów znajdujących się w klasie.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 7

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zobowiązuje rodzica do natychmiastowego odbioru dziecka wykazującego objawy ze szkoły).
 2. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 3. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 4. Osoby odprowadzające i odbierające uczniów nie wchodzą do budynku szkoły.
 5. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń, wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce.
 6. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

 1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. Uczniowie spędzają przerwy w klasie pod opieką nauczycieli.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 9. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w trakcie trwania zajęć szkolnych. 

§ 9

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły;
 2. Uczniowie muszą zgłaszać potrzebę wypożyczenia książek do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości przez dziennik elektronicznym.
 3. Oddawanie książek odbywa po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, listonoszem pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 12

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i stosuje się do zaleceń wydanych przez stacją sanitarno-epidemiologiczną, lekarza czy szpital.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS.

§ 14

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała. 

§15

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 25.05.2020r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 0211.11.2020.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę stacjonarnie lub on-line oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

Załącznik nr 1

Deklaracja rodziców

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

 • Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odbierania wskazanego numeru telefonu i odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
  i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.
 • Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Moje dziecko w ciągu ostatnich 2 tygodni nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 

 

………………………………………………………………………………..…………….

(data, czytelny podpis matki/ojca)