Zespół Szkół nr 1

Informacja o opiece stomatologicznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚL.

 

Zgodnie z Porozumieniem nr EDU-I.033.25.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski,
opiekę stomatologiczną nad uczniami szkoły zapewnia Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:

1)  świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2)  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykonywane są za pisemną zgodą:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia

wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia u podmiotu leczniczego,
a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych

i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia

złożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:

  • w zakresie leczenia:

- badania podstawowe i kontrolne,

- rentgen,

- znieczulenie,

- leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne - zęby od „4” do „8” + światłoutwardzalne – zęby od „3” do „3” góra i dół),

- leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),

- leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

- usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

  • w zakresie profilaktyki:

- badanie kontrolne,

- usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

- lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

- impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie. 

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

 

UWAGA! Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę.

PILNE! W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty, prosi się o kontakt telefoniczny z NZOZ „Lexstom” pod numerami telefonów: 533 226 155, 32/4554278

 

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o przyniesienie dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

 

 

Rejestracja czynna:

poniedziałek, środa – piątek w godzinach 8.00 - 14.00

wtorek – 10.00 – 17.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna: art. 7 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.)