Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik w grupie Muchomorki

 

I temat kompleksowy: Co nam jesień w koszyku niesie.

 

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar poznawczy

 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów

 

II temat kompleksowy: Uczymy się dbać o swoje zdrowie.   

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

Obszar społeczny

 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

                                                                                                                                              

III temat kompleksowy: Niezwykły rytm przyrody.      

                                                                                                                                          

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

Obszar społeczny

 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

IV temat kompleksowy: Odkrywam świat wokół siebie.      

                                                                                                                                 

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć
 • wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt)
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy 
 • kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad i reguł w zabawach grupowych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy 

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu)
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej