Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

Temat kompleksowy: Poznajemy świat wokół nas.                                                                                   

Termin realizacji: 02.11.2020 – 06.11.2020

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

Obszar społeczny

 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego

Ćwiczenia poranne – zestaw „Na przyrodniczym szlaku”

Zabawy ruchowe

 • „Idzie jeż” ‒ zabawa ruchowa z czworakowaniem
 • „Pomóż wiewiórce!” – zabawa ruchowa z elementami rzutu i celowania
 • „Zbieramy leśne trofea” – zabawa ruchowa, zręcznościowa
 • „Na tropie leśnych ludzi” – zabawa ruchowa równoważna
 • „Złap kitę” − zabawa ruchowa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

 • Zestaw XVI

  

Temat kompleksowy: Jestem Polką, jestem Polakiem.                                                                                  

Termin realizacji: 09.11.2020 – 13.11.2020 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

Obszar społeczny

 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy

Obszar poznawczy

 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
 • wdrażanie do czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia

Ćwiczenia poranne – zestaw „Na turystycznym szlaku”

Zabawy ruchowe

 • „Orle gniazda” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z liczeniem
 • „Latarnia morska” – zabawa ruchowa inhibicyjno-incytacyjna z latarką
 • „Lina ratownicza” – zabawa ruchowa równoważna
 • „Lawina” – zabawa ruchowa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

 • Zestaw XVIII

 

Temat kompleksowy: Dawno, dawno temu w Polsce.                                                                                         

Termin realizacji: 16.11.2020 – 20.11.2020

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

Obszar społeczny

 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

Obszar emocjonalny

 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar poznawczy

 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr
 • doskonalenie słuchu fonematycznego

Ćwiczenia poranne – zestaw „Zwiedzamy miasta Polski” 

Zabawy ruchowe

 • „Smok” – zabawa kołowa
 • „Myszka skrobie dziurkę” – ćwiczenie równowagi
 • „Raz, dwa, trzy! Smok patrzy” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Turniej rycerski” – wyścig zabawa ruchowa z elementem rywalizacji
 • „Księżniczki i zamki” – zabawa bieżna
 • „Bal na zamku” – zabawa integracyjna

Ćwiczenia gimnastyczne

 • Zestaw XX

 

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie.                                                 

Termin realizacji: 23.11.2020 – 27.11.2020

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

Obszar społeczny

 • kształtowanie uczuć patriotycznych
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

Obszar emocjonalny

 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar poznawczy

 • kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie obrazu graficznego liczby 7
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

Ćwiczenia poranne – zestaw „Polska, mój dom”

Zabawy ruchowe

 • „Maszyna” – zabawa twórcza
 • „Rzeźbiarze” – zabawa ruchowa
 • „Po kamykach” – zabawa skoczna
 • „Roboty” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych
 • „Wycieczka krajoznawcza” – opowieść ruchowa

Ćwiczenia gimnastyczne

 • Zestaw XXII