Zespół Szkół nr 1

 44-304 Wodzisław Śląski

 

 ul. św. Wawrzyńca 11

 

  tel. 32 45 69 562

 

 

E-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 21 stycznia 2021

STRATEGIA ROZWOJU ZS1

STRATEGIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚL.

NA LATA 2015-2020

(zadania przyjęte do realizacji ze Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śl. na lata 2015-2020)

Dokument ten jest integralną częścią Misji, Wizji i Koncepcji Szkoły

 

Lp.

Działania / zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

Obszar 1: Polityka edukacyjna ZS1 przeciwdziała wykluczeniu spowodowanemu brakiem dobrego wykształcenia i zapewnia rozwój kompetencji kluczowych. Działania służą wyrównywaniu szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów.

 

1.

Analiza i diagnoza wyników egzaminów zewnętrznych i EWD.

2015-2020

Dyrektor szkoły, Mirosława Hojka, Maria Nowik

2.

Opracowanie programów naprawczych i wspomagających w zależności od wyników.

2015-2020

Zespoły przedmiotowe nauczycieli

3.

Wdrożenie programów uwzględniających nowe trendy tj. tych z obszaru rozwoju kreatywności, umiejętności technicznych i matematycznych, robotyki, nauki gry w szachy.

2015-2020

Zainteresowani nauczyciele

4.

Opracowanie planu i organizacja zajęć pozalekcyjnych uwzględniających priorytety zawarte w strategii i indywidualne potrzeby szkoły, w tym m.in. realizacja zajęć ICT, matematyczno - przyrodniczych i językowych.

2015-2020

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

5.

Wprowadzenie narzędzi psychometrycznych w szkole, pozwalających na pracę z uczniem wg indywidualnych możliwości psychofizycznych.

2015-2020

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

6.

Indywidualizacja pracy z uczniami niepełnosprawnymi poprzez zajęcia specjalistyczne.

2015-2020

Dyrektor szkoły, pedagodzy szkolni, odpowiedzialni nauczyciele

7.

Realizacja zajęć psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem.

2015-2020

Dyrektor szkoły, pedagodzy szkolni, odpowiedzialni nauczyciele

8.

Dostosowanie limitów etatów wsparcia do potrzeb szkoły (świetlica, biblioteka, pedagog, psycholog, doradca zawodowy itp.).

2015-2020

Dyrektor szkoły

9.

Organizacja konkursów i przeglądów dających uczniom możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami i talentami.

2015-2020

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

10.

Organizacja uroczystości promujących uczniów osiągających sukcesy.

2015-2020

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

11.

Termomodernizacja szkoły.

2015-2020

Urząd Miasta, dyrektor szkoły

12.

Wdrożenie programu działań proekologicznych w zakresie modernizacji instalacji grzewczej i elektrycznej.

2015-2020

Urząd Miasta, dyrektor szkoły

13.

Doposażenie powstałych placów zabaw (przedszkole i szkoła) i siłowni na świeżym powietrzu.

2015-2020

Urząd Miasta, dyrektor szkoły

14.

Doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2015-2020

Urząd Miasta, dyrektor szkoły

15.

Remont budynku szkoły i przedszkola wg potrzeb w celu likwidacji zagrożeń oraz poprawy warunków bytowych uczniów.

2015-2020

Urząd Miasta, dyrektor szkoły

 

Obszar 2: Polityka edukacyjna szkoły służy rozwojowi postaw prospołecznych, wspiera kreatywność i ułatwia radzenie sobie młodzieży w zmieniającym się świecie.

 

16.

Aktywne uczestnictwo młodzieży w Miejskiej Radzie Uczniów.

2015-2020

Dyrektor szkoły, opiekunowie SU

17.

Realizacja programu Uczeń w urzędzie.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

18.

Realizacja miejskiego programu „Mała Ojczyzna”.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

19.

Włączanie wolontariuszy stowarzyszeń do udziału w lekcjach wychowawczych,

profilaktycznych.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

20.

Włączenie stowarzyszeń w realizację zajęć profilaktycznych – pozalekcyjnych.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

21.

Reorganizacja pracy świetlicy szkolnej poprzez realizację działań w formie małych

ognisk pracy artystyczno-kulturalnych, działań profilaktycznych.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

22.

Dostosowanie czasu pracy świetlicy szkolnej do potrzeb uczniów i rodziców.

2015-2020

Dyrektor szkoły

23.

Uaktywnienie pracy doradców zawodowych.

Od 2017

Dyrektor szkoły

24.

Realizacja zajęć przedsiębiorczości w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Od 2016

Dyrektor szkoły

25.

Organizacja konkursu miejskiego z przedsiębiorczości.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

26.

Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu wprowadzania

zajęć z kreatywności, przedsiębiorczości, nowych technologii.

2015-2020

Dyrektor szkoły

 

Obszar 3: Polityka edukacyjna sprzyja powiązaniu kulturalno-sportowym i społeczno-gospodarczym.

 

27.

Wyróżnianie najlepiej współpracujących rodziców podczas uroczystości szkolnych.

2015-2020

Dyrektor szkoły

28.

Aktywne uczestnictwo rodziców w „Miejskim Forum Rodziców”.

2015-2020

Dyrektor szkoły, rodzice

29.

Podjęcie wspólnych działań z przedstawicielami stowarzyszeń.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

30.

Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w imprezach środowiskowych, miejskich.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

31.

Uczestnictwo w programie „Innowacyjna edukacja filmowa”.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

32.

„Piramida kariery”- program dla uczniów kl. I-II gimnazjów- spotkania uczniów, rodziców i doradców zawodowych oraz psychologów. Indywidualna ocena predyspozycji i wsparcie doradcze w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Od 2017

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

33.

Wdrożenie w klasach 4-6 szkół podstawowych zajęć z zakresu preorientacji zawodowej.

Od 2017

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

34.

Pozyskanie pracodawców w system doradztwa zawodowego i poradnictwa.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

35.

Kampania medialna promująca dobre praktyki dotyczące doradztwa zawodowego w układzie edukacja, a rynek pracy.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

 

Obszar 4: Efektywne zarządzanie oświatą w tym zasobami ludzkimi, materialnymi i środkami finansowymi.

 

36.

Opracowanie strategii rozwoju szkoły.

2015-2016

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

37.

Wdrożenie dziennika lekcyjnego e-dziennik, rezygnacja z wersji papierowej.

2016

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

38.

Wprowadzenie narzędzi informatycznych umożliwiających optymalne wykorzystanie i przetwarzanie danych.

2015-2020

Dyrektor szkoły

39.

Przeszkolenie kadry w zakresie obsługi wdrożonych systemów informatycznych.

2015-2020

Dyrektor szkoły

40.

Usprawnienie systemu informatycznego w zarządzaniu oświatą.

2015-2020

Dyrektor szkoły

41.

Optymalizacja zarządzania finansami szkolnej oświaty.

2015-2020

Dyrektor szkoły

42.

Stworzenie Dzielnicowego Klastra Edukacyjnego.

2015-2016

Dyrektor szkoły

43.

Optymalne wykorzystanie potencjału instytucji działających w ramach DKE.

Stworzenie i realizacja wspólnych projektów/programów.

Od 2016

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

44.

Promocja działań DKE w różnych obszarach, istotnych dla lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnych.

Od 2016

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

 

Obszar 5: Promowanie edukacji w regionie.

 

45.

Samoocena efektywności marketingowej szkoły.

2015-2020

Dyrektor szkoły

46.

Utworzenie w szkole funkcji rzecznika prasowego.

2015

Dyrektor szkoły

47.

Wprowadzenie środków identyfikacji szkoły – logo, wizytówki, papier firmowy, banery, gadżety reklamowe, flagi.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

48.

Organizacja imprez dla rodziców, uczniów.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

49.

Dni otwarte w szkole dla uczniów i rodziców.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

50.

Upowszechnianie informacji o szkole na stronie internetowej, facebooku i regionalnych portalach informacyjnych.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

51.

Udostępnianie informacji publicznych na BIP-ie.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

52.

Założenie profili szkoły na portalach społecznych i upowszechnianie

informacji o bieżącej działalności szkoły (akcje, imprezy, działania).

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

53.

Prezentacje działań szkoły na łamach lokalnej prasy i mediom działającym w regionie.

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

54.

Publikacje wydane przez szkołę (foldery, książki).

2015-2020

Dyrektor szkoły, odpowiedzialni nauczyciele

55.

Założenie skrzynki korespondencyjnej e-PUAP przez szkołę i prowadzenie korespondencji.

2015-2020

Dyrektor szkoły

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:STRATEGIA ROZWOJU ZS1
Data utworzenia:2016-01-26
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:804
Rejestr zmian: