Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

TEL. 32 456 9562

e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl

Informacje intendenta

Informacje intendenta

Podstawowe informacje o odpłatności za rok 2019/2020

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Wodzisław Śląski.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Rybniku .

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz Aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 600 do 1600.

3. Godziny realizacji podstawy programowej od 800 do 1300 określa zarządzenie  Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w zgodzie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego i nalicza zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami.

 

Od 01 września 2014r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/440/14  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Opłata za każdą godzinę ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

(tj. przed godz. 800 i po godz. 1300 )  wynosi = 1,00 zł.

 

Od 01.01.2020r.Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

•      śniadanie = 2,40 zł

•      obiad = 4,00 zł

•      podwieczorek = 1,60 zł

•       

•      3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) = 8,00 zł

•      2 posiłki (śniadanie, obiad) = 6,40 zł

 

 

Odpłatność za godziny relaksacyjne oraz wyżywienie jest naliczana z dołu, czyli za wrzesień zapłacimy w październiku itd. za czerwiec w lipcu (wystawiene są faktury).

 

•       w tytule wpłat należy wpisać nr faktury imię i nazwisko dziecka (dzieci)

•      wysokość wpłat musi być dokładnie taka, jak jest na fakturze i  nocie odsetkowej

•       za nie terminowe wpłaty są naliczane ustawowe odsetki

i noty odsetkowe dołączane do faktur na koniec kwartału.

 

Należy poinformować placówkę o nieskorzystaniu z posiłku najpóźniej do godziny 8:00 w danym dniu.

Opłaty za przedszkole uiszcza się ( do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Zespołu Szkół nr1)

Nr konta: PEKAO S.A.

76 1240 4357 1111 0010 3971 9514