Zespół Szkół nr 1

KREATYWNOŚĆ

Cele, założenia i realizacja projektu

Kreatywna Edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów

w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego

 

Głównym celem postawionym w projekcie jest opracowanie przez Radę Pedagogiczną przedszkola nowej strategii kształcenia, która prowadzi do zmiany w sposobie pracy nauczycieli, uczenia się dzieci oraz wdraża nową jakość pracy przedszkola.

Założenia projektu oparte są na trzech ważnych zmianach w jakości pracy przedszkola:

1. sposobu nauczania i wychowywania

2. sposobu uczenia się dzieci

3. organizacji pracy przedszkola

 

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej dla przedszkola strategii kształcenia polegającej m.in. na:

Wprowadzeniu do nauczania kreatywności – metod twórczych, twórczego rozwiązywania problemów, innowacyjności i pracy zespołowej jako kluczowej strategii edukacyjnej.

Indywidualizacji i różnicowania pracy dzieci na zajęciach, rezygnacji z wiodącej roli nauczyciela, jako głównego przekaźnika wiedzy, a także książki i kart pracy/ćwiczeń w nauczaniu na rzecz wykorzystywania w codziennej dydaktyce różnych strategii uczenia – stosowanie dużej różnorodności metod pracy na zajęciach.

Interdyscyplinarności nauczania - przenikanie się treści nauczania z poszczególnych edukacji tak, aby uczenie (się) dzieci było jak najbardziej holistyczne (ukazywanie nauki jako całości, nie w podziale na poszczególne edukacje).

Wspieraniu i rozwijaniu różnych zdolności dzieci, kreatywności, myślenia logicznego i analitycznego, umiejętności efektywnej komunikacji, pracy w zespole, pracy w niedoborze czasu, oceny posiadanych zasobów i możliwości. Zachęcamy Państwa nauczycieli m.in. do opracowania programów własnych i/lub modernizacji już istniejących tak, aby dostosować treści oraz metody nauczania, oceniania i motywowania do możliwości i potrzeb danej grupy wiekowej oraz poszczególnych dzieci. Jednym z ważnych elementów „Kreatywnej edukacji – twórczego rozwiązywania problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego” jest rezygnacja z dominującej roli metod podających na rzecz uczenia aktywnego i angażującego dziecko w proces odkrywania, konstruowania, zapamiętywania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Szczególny nacisk warto położyć na nauczanie polisensoryczne, wielointeligentne (wg. H. Gardnera), samodzielność dzieci i swobodę w wyborze treści, aktywności oraz sposobu uczenia się.

Nowatorstwem w programie jest udzielanie nauczycielowi informacji zwrotnej przez dzieci o efektywności stosowanych podczas zajęć strategii edukacyjnych oraz używanie przez uczestników procesu edukacyjnego "Piktogramów Umiejętności".

Lepszemu, bardziej efektywnemu wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na zajęciach i w pracy własnej. Tworzeniu przestrzeni edukacyjnej służącej uczeniu się – budowanie klimatu i warunków do innowacyjnego, twórczego i samodzielnego uczenia się m.in. poprzez wyposażenie sal przedszkolnych i miejsc pracy dziecka w pomoce, materiały rozwojowe pozwalające na eksperymentowanie, dociekanie, pracę badawczą indywidualną i zespołową. Materiały powinny być udostępnione, (z możliwością wykorzystywania ich przez dzieci) w czasie, przed i po zajęciach.

Trenowaniu umiejętności, nabywaniu kluczowych kompetencji w działaniu, nie zaś głównie przez ocenianie (ocena ustna lub pisemna, sprawdzanie wiedzy i umiejętności).

Wzbogaceniu warsztatu pracy nauczyciela o nowe lub znane, ale dotychczas niewykorzystywane w nauczaniu – metody, formy i sposoby pracy oraz strategie oceniania i motywowania dzieci do nauki i rozwoju.

Wprowadzeniu (po okresie wdrożeniowym) do arkusza organizacyjnego przedszkola i planu zajęć nowego sposobu nauczania polegającego na twórczym rozwiązywaniu problemów.

W celach i założeniach programu główny akcent położony jest na stymulowanie myślenia w procesie twórczego rozwiązywania zadań i problemów, łączenie rozumienia i konstruowania wiedzy z jej refleksyjnym przetwarzaniem i stosowaniem, poznanie przez dzieci wielu sposobów myślenia oraz możliwości własnego umysłu. Kolejnym, ważnym założeniem realizacyjnym jest danie dzieciom możliwości dokonywania wyboru nie tylko tego, czego, ale i jak mogą się uczyć, uczenie odwagi w myśleniu i działaniu.

 

Cele szczegółowe, związane z realizacją programu TRP, obejmują kształtowanie m.in. takich umiejętności, jak:

stosowanie wybranych heurystyk twórczych do rozwiązywania zadań i problemów na zajęciach edukacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych;

myślenie dywergencyjne, pytajne, wizualne, logiczne, krytyczne…;

dostrzeganie i formułowanie problemów, zadawanie pytań, stosowanie trafnych terminów, podejmowanie twórczego działania;

odwaga w myśleniu i działaniu, przejawiająca się m.in. poprzez podejmowanie ryzyka (generowanie wielu pomysłów i rozwiązań, także tych niepewnych);

dokonywanie wyborów i realizacja prac badawczych, doświadczeń oraz eksperymentów w celu znalezienia rozwiązania, konstruowania wiedzy, wyciągania wniosków i uczenia się;

realizacja projektów krótko- i długoterminowych, wytrwałe dążenie do celu;

- praca w zespole i docenianie uczenia się od siebie nawzajem;

- formułowanie informacji zwrotnej, samoocena i ocena koleżeńska.

 

Opis założonych efekyów kształcenia i wychowania 

W wyniku trzyletniego uczenia dzieci twórczego rozwiązywania problemów w praktyce będą one potrafiły m.in.:
W zakresie umiejętności:
- stosować metody i techniki twórczego myślenia, które poznały do rozwiązania postawionego przed nim wyzwania, zadania, problemu;
- dostrzegać i formułować problemy, zadawać ciekawe pytania;
- myśleć odważnie, płynnie, giętko i oryginalnie – posługiwać się myśleniem dywergencyjnym i działać twórczo – samodzielnie i w zespole;
- podejmować i realizować prace badawcze, doświadczenia i eksperymenty, projekty krótko i długoterminowe (samodzielnie i w zespole), pracować wytrwale i doprowadzać prace do końca.

W zakresie budowania i wzmacniania zachowań oraz postaw:
- słuchać innych, bronić swego zdania, wykazywać tolerancję w stosunku do odmiennych pomysłów i wartości, doceniać dzielenie się wiedzą (uczenie się od siebie nawzajem);
- podejmować decyzje i wyciągać wnioski samodzielnie i w zespole;
- planować swoją pracę i uczenie się, zarządzać zespołem, czasem i zadaniem;
- przejawiać kreatywną postawę;
- dokonywać oceny pracy własnej (samooceny) i innych (oceny koleżeńskiej);
- dawać nauczycielowi informację zwrotną o efektywności sposobów uczenia (się) podczas zajęć.