Zespół Szkół nr 1

MISJA I WIZJA

Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. [...].

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.

Janusz Korczak

 

MISJA

 

Zadaniem Placówki jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju młodego człowieka i przygotowanie go do świadomego
i dojrzałego funkcjonowania  w społeczeństwie.

 

WIZJA I KONCEPCJA

 

Przychodzące do naszej Placówki dziecko traktujemy jako człowieka,  którego możemy poznawać i kształtować przez wiele bardzo ważnych lat życia, mając świadomość, że jest to czas, który decydująco wpłynie na jego przyszłość.

Od przedszkola do końca nauki w szkole towarzyszymy naszym wychowankom w ich rozwoju, starając się na każdym etapie odkrywać talenty, wzbogacać wiedzę o sobie, innych
i o otaczającym świecie, aby w przyszłości osiągnęli satysfakcję w samorealizacji oraz realizowali wyznaczone cele w życiu społecznym i zawodowym.

  

Uczymy:

 

  • kreatywności i aktywności w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań przez:

-  indywidualizację nauczania, stosowanie różnorodnych metod i form      pracy;

-  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;

-  zajęcia z preorientacji zawodowej;

-  realizację projektów unijnych;

-  organizację i udział w konkursach, zawodach sportowych;

-  diagnozowanie stanu wiedzy, umiejętności uczniów i wychowanków;

-  monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych.

  • dojrzałej postawy w relacjach z drugim człowiekiem (empatia, poszanowanie godności, wrażliwość, asertywność, odpowiedzialność za słowa i czyny) przez: 

-  realizację Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki ZS nr 1;

-  współpracę przedszkola i szkoły (uczenie wzajemnego wspierania,   

   odpowiedzialności oraz budowania w oparciu o różnorodność  

   wynikającą z wieku, osobowości, predyspozycji, pasji i zainteresowań);

-  organizację akcji charytatywnych oraz wolontariat;

-  integrację z niepełnosprawnymi;

-  realizację programów profilaktycznych i przeciwdziałanie patologiom;

-  rozwijanie współpracy z rodzicami.

  • postaw społecznych oraz poczucia tożsamości wodzisławianina, Ślązaka, Polaka, Europejczyka przez:

-  organizowanie imprez szkolnych, środowiskowych i udział w imprezach  

   miejskich;

-  współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta
   i poza nim;

-  podnoszenie kompetencji językowych;

-  kontakty z zagranicą, wymiany międzynarodowe.

  • postaw proekologicznych, prozdrowotnych oraz propagowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia przez: 

-  organizowanie imprez sportowych, udział w zawodach;

-  realizację programów propagujących sportowy styl życia;

-  udział w konkursach, kampaniach i programach proekologicznych; 

-  prowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;

-  dbanie o bezpieczeństwo uczniów i wychowanków naszej placówki.