Zespół Szkół nr 1

SYMBOLE I CEREMONIAŁ SZKOLNY

CEREMONIAŁ SZKOLNY OBOWIĄZUJĄCY

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Uroczystości i symbole szkolne

1) Uroczystości należące do ceremoniału szkolny:

a)      rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b)      pasowanie na ucznia,

c)       pożegnanie klas kończących naukę,

d)      święto Patrona szkoły,

e)      uroczystości związane ze świętami narodowymi:

f)       uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

2) Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

       a)    godło szkoły (logo),

       b)   sztandar szkoły.

3) Opis i obraz symboli szkolnych

Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Godło nawiązuje do misji szkoły. Symbolizuje wzajemną opiekę, ochronę i wspieranie się wszystkich członków społeczności szkolnej. Jest to schematyczny rysunek trzech postaci od najmniejszej w kolorze pomarańczowym poprzez średnią w kolorze zielonym do największej w kolorze niebieskim. Tworzą one układ przypominający dzwonek. Pod rysunkiem nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.                                    

Godło należy eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach itp.

 

Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest ciemnoczerwona z umieszczonym na niej godłem państwowym. Na lewej stronie płata znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły oraz płonący kaganek.

                                   

4) Sztandar szkoły

a) poczet sztandarowy:

 • sztandarem szkoły opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy wybierany corocznie przez radę pedagogiczną spośród uczniów najstarszej klasy;
 • przekazanie sztandaru przez absolwentów odbywa się podczas uroczystości pożegnania klas najstarszych według ustalonego ceremoniału;
 • chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

- uczeń: ciemny garnitur lub ciemne spodnie , biała koszula;

- uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium);

 • insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 b) zasady postępowania ze  sztandarem szkoły:

 • sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych w punkcie 1).  Może uczestniczyć w uroczystościach pozaszkolnych, np. na zaproszenie innych szkół  i instytucji lub w uroczystościach państwowych i regionalnych;
 • w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem;

 Sposób udekorowania sztandaru kirem:

wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 • Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.
 • W czasie uroczystości szkolnych sztandar jest wprowadzany na komendę „Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić”. Wówczas wszyscy wstają i przyjmują postawę „baczność”.  W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. Sztandar wprowadza się, trzymając go pod kątem 45% do przodu i staje w wyznaczonym miejscu, podnosząc sztandar do pionu. Dopuszcza się umieszczenie sztandaru w specjalnym uchwycie umocowanym w podłodze.
 • Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje podczas:

a)      każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św.

 • oraz w  trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;                                                                                                                                     

b) opuszczania trumny do grobu;

c) ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę;

e) hymnu narodowego;

f) ślubowania absolwentów;

 • W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

5) Symbole państwowe:

a)      Hymn narodowy

 • Hymn narodowy śpiewany jest po wprowadzeniu sztandaru na komendę „do hymnu”. Śpiewa się jedną zwrotkę hymnu, dwukrotnie powtarzając refren. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
 • Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).

b)      Hymn szkoły: przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewany, jeśli jest, hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę: „Do hymnu szkoły!” Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru może się zacząć część artystyczna uroczystości.

c)       Godło państwowe i flaga narodowa: podczas uroczystości szkolnych wymienionych w punkcie 1 na scenie powinny być wyeksponowane: flaga narodowa oraz godło państwowe. Symbole narodowe powinny być traktowane z szacunkiem, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi symboli państwowych.

6) Ceremonie obowiązujące w szkole:

a)      Pasowanie na ucznia:

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor szkoły pasuje dzieci mające rozpocząć naukę w klasie pierwszej kładąc na lewym ramieniu dziecka symboliczny ołówek i wypowiadając słowa: „Pasuję cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 w Wodzisławiu Śląskim”

b)      Ślubowanie absolwenta:

- My, Absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, naszej Ojczyźnie i Tobie, Szkoło!

- Ślubujemy!

Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu!

- Ślubujemy!

- Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym kraju!

- Ślubujemy!

- W  dalszym życiu z szacunkiem nosić zaszczytne miano wychowanka Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

- Ślubujemy!

-Traktować z szacunkiem drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, przekonania czy sytuację życiową.

- Ślubujemy!

- Wspierać słabszych, chorych, potrzebujących pomocy.

Ślubujemy!

c)       Przekazanie sztandaru przez absolwentów:

Chłopiec z pocztu przekazującego sztandar:

„Przekazujemy wam sztandar naszej szkoły, który nosiliśmy z dumą i szacunkiem. Strzeżcie jego honoru!”

Chłopiec z pocztu klasy młodszej (przejmującego sztandar):

„Przyjmujemy sztandar naszej szkoły, przyrzekamy strzec jego honoru”.

7) Zasady obowiązujące społeczność szkolną podczas uroczystości szkolnych.

Podczas uroczystości wymienionych w punkcie 1 uczniowie powinni być ubrani w strój galowy, tj. chłopcy – ciemne spodnie lub garnitur, biała koszula, dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka.