Zespół Szkół nr 1

REGULAMIN

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW   ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKI

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Szkoły.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Zespół Szkół  nr 1 w Wodzisławiu Śl.
 2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców Publicznego Przedszkola nr 9 i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 działające przy Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.
 3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to dwa Fundusze Pomocy Szkole gromadzone oraz rozporządzane przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola nr 9 i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 4. Rady Rodziców stanowią reprezentację ogółu rodziców dzieci / uczniów uczęszczających do Szkoły.
 5. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem
  Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl., Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

 

§ 2. Cele działalności Rady Rodziców.

 1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami ZS1.
 2. Ścisła współpraca z Dyrektorem ZS1 w Wodzisławiu Śl., Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie ZS1 w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

 

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców.

 1. Występowanie do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl., Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno – wychowawczego Szkoły.
 3. Opiniowanie:
 4. Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i przeznaczać ich na wspieranie działalności statutowej Szkoły zgodnie z regulaminem.
 5. Na wniosek Dyrektora ZS1 udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.
  1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  2. projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.,
  3. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

 

§ 4. Struktura Rady Rodziców, tryb powoływania i odwoływania jej członków,

zasady działania

 

 1. W każdym roku szkolnym, na pierwszych zebraniach rodziców, wybierany jest w trybie wyborów niejawnych jeden członek Klasowej Rady Rodziców spośród rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału.
 2. Osoba, która uzyska największą ilość głosów i wyrazi zgodę zostaje przewodniczącym Klasowej Rady Rodziców i jednocześnie członkiem Rady Rodziców Szkoły.
 3. Pozostali członkowie Klasowej Rady Rodziców pełnią po uzgodnieniu między sobą inne funkcje wg uznania rodziców np. sekretarza, skarbnika i in.
 4. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców, w trybie określonym § 4.2. niniejszego regulaminu, na początku każdego roku szkolnego.
 5. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Dyrektor ZS 1, wybiera spośród swoich członków, drogą wyborów jawnych:
 6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
  Zebrania Rady Rodziców są zwoływane przynajmniej trzy razy w roku szkolnym.
 7. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor i w razie potrzeby członkowie Rady Pedagogicznej ZS Nr 1 w Wodzisławiu Śl..
 8. W sprawach szczególnej wagi Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania rodziców.
 9. W ciągu trwania roku szkolnego można dokonać wymiany 1/3 składu Rady. Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub Klasową Radę Rodziców. Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działania na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.
 10. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na zebraniu Rady Rodziców.
 11. Odwołanie członka Rady Rodziców jest automatyczne w momencie zakończenia edukacji w Szkole ucznia będącego pod opieką prawną członka Rady Rodziców.
 12. Na miejsce odwołanego członka Rady Rodziców powołuje się nowego, w trybie określonym w § 4, ust.2 niniejszego regulaminu.
  1. przewodniczącego – osoba, która uzyska największą liczbę głosów,
  2. zastępcę przewodniczącego,
  3. sekretarza,
  4. skarbnika.

§ 5. Gromadzenie środków finansowych.

 1. Fundusz Rady Rodziców powstaje w wyniku corocznych dobrowolnych wpłat pieniężnych od rodziców oraz działań Rady Rodziców w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych od innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, działań niemających charakteru działalności gospodarczej, a przynoszących dochód.
 2. Decyzję o wysokości rocznej kwoty wpłat finansowych od rodziców oraz terminów jej regulowania, podejmuje Rada Rodziców.
 3. Indywidualne wpłaty na Fundusz można dokonywać u przedstawiciela klasowej Rady Rodziców, który wpłaca środki  na konto Rady Rodziców.
 4. Środkami finansowymi dysponuje Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców bądź na jej wniosek.
 5. Radę Rodziców reprezentują Przewodniczący , Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.
 6. Upoważnia się do składania przez wymienione w p.5 osoby do podpisów w imieniu Rady Rodziców. Do składania oświadczeń woli Rady wymagana jest obecność co najmniej dwóch podpisów.


§ 6. Wykorzystanie środków finansowych.

 1. Środki finansowe przekazane Szkole przez Radę Rodziców wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.
 2. Środki finansowe przekazane Szkole przez Radę Rodziców mogą być wykorzystane w formie bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez:
 3. Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Rady Rodziców i wymagają uzyskania większości do ich akceptacji.
  1. zakup podręczników i pomocy szkolnych,
  2. nagradzanie uczniów za osiągnięcie w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe,
  3. nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
  4. wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole i przez Szkołę,
  5. poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej,
  6. finansowanie innych wydatków wynikających z działalności Statutowej Szkoły.§ 7. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

 1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.
 2. Listy uczestników posiedzenia ustala przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane. Za protokół z posiedzenia odpowiada sekretarz.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniach Prezydiów Rad Rodziców i wchodzą w życie od 1 września 2017r.
 2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.

Zatwierdzony przez rodziców Publicznego Przedszkola nr 9 w dniu 24 maja 2017r.

Zatwierdzony przez rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 4 w dniu 24 maja 2017r.

 

                                                       Rada Rodziców PP 9

                                                        Rada Rodziców SP9