Zespół Szkół nr 1

REGULAMIN

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

Zatwierdzony na posiedzeniu SU dnia  21 września 2018 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem samorządu oraz jego władz.

§ 2

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55  Ustawy o Systemie Oświaty
z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 


Rozdział II

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 4

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
  i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4.  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6.  reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 5

Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Kadencja Opiekuna SU trwa jeden rok.

 

§ 6

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują wszyscy uczniowie klas
IV – VIII SP oraz klas III G. Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

 

§ 7

Opiekun Samorządu Uczniowskiego wspomaga jego działalność poprzez:

 1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 


Rozdział IV

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA


§ 8

Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie: Przewodniczący klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.

2.Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący klas.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 1. Przewodniczący  Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU;
 2. Zastępca Przewodniczącego Szkoły;
 3. Skarbnik.

 

§ 9

Samorząd Klasowy:

 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU,
 2. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,
 3. identyfikuje potrzeby uczniów,
 4.  inspiruje i zachęca uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 5. informuje uczniów o działalności Zarządu SU.

 

§ 10

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. współpracuje z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 2. opiniuje plan działań i konkretne inicjatywy Zarządu SU,
 3. uchwala Regulamin SU,
 4. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie SU,
 5.  zgłasza propozycje działań do Zarządu SU,
 6. kontroluje zgodność działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły.

§ 11

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 1. koordynuje, inicjuje i organizuje działania uczniowskie,
 2. wykonuje uchwały Rady SU,
 3. opracowuje roczny plan działania SU,
 4. identyfikuje potrzeby uczniów i odpowiada na te potrzeby,
 5. włącza uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU,
 6. przedstawia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski, opinie, sugestie członków SU,
 7. stosuje się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
 8. troszczy się o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 9. podejmuje współpracę przy tworzeniu gazetki szkolnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 12

 

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej dwóch trzecich stanu klasy.

 

§ 13

 

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

 

 

§ 14

 

Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 15

 

Kandydaci do Samorządów Klasowych i Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 1. posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 2. dobrze wywiązywać się z obowiązków określonych Statutem Szkoły,
 3. cechować się kulturą osobistą.

 

 

ROZDZIAŁ VI

TRYB WYBORU ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

§ 16

1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym,
nie później niż do 10 października.

2. W wyborach mogą brać wszyscy uczniowie klas IV – VIII SP oraz III G 
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Samorządy Klasowe
na wspólnym zebraniu wyborczym. Samorządy klasowe ustalają również termin, tryb
i zasady przeprowadzania wyborów Zarządu. Ustalony tryb zostaje poddany
do ogólnej wiadomości.

4. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

5. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy podczas głosowania uzyskali największą liczbę głosów.

6. Nad przebiegiem wyborów czuwają Opiekunowie SU.

7. Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok.

 

ROZDZIAŁ VII

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

§ 17

Uchwały Zarządu SU podejmuje Rada SU większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

 

§ 18

Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane.

 


ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

 


§ 19

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2.Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3.Niniejszy Regulamin dostępny jest dla wszystkich uczniów szkoły.