Zespół Szkół nr 1

DORADZTWO ZAWODOWE

Jednym z kierunków działań strategii rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego było przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych. W ramach strategii powołano koordynatora szkolnego doradztwa zawodowego w szkole  oraz skierowano nauczyciela na studia podyplomowe na kierunku szkolne doradztwo zawodowe. W ramach strategii odbywają się również wizyty studyjne doradcy zawodowego w zakładach pracy, szkołach ponadgimnazjalnych oraz Powiatowym Urzędzie Pracy, Izbie Gospodarczej i Cechu Rzemiosł.

Nasza szkoła, jako jedna z 26 szkół z całej Polski, została również wylosowana do testowania projektu Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to projekt realizowany  w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. W ramach projektu prowadzone były w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia z doradztwa zawodowego w oddziałach gimnazjalnych (przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów, doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego).

Celem projektu jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez:

  • opracowanie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych typów szkół,
  • przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa.