Zespół Szkół nr 1

KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI

 

 

 

 

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

 

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 953 889,50

Kwota dofinansowania (PLN): 1 758 500,55

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Okres realizacji: 01.09.2017r – 31.07.2019r

Opis projektu:

Projekt „Kompetentnie wykształceni” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dwunastoma szkołami podstawowymi, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. 

 

Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Cel projektu: wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wodzisławskich szkół wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Grupą docelową są: szkoły dla których Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym, uczniowie tych szkół oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach Wsparciem w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 Zostanie objętych 1576 uczniów (w tym 809K), 12 szkół podstawowych oraz 66 nauczycieli (w tym 63K).

Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, szkoły zostaną wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające ich proces edukacyjny.

Artykuły